Czym jest budżet obywatelski?

o_budzecie_obrazek.png 
 

Budżet obywatelski, zwany również partycypacyjnym, jest demokratycznym procesem, w ramach którego mieszkańcy współdecydują o wydatkach publicznych w mieście w perspektywie kolejnego roku budżetowego.

 W telegraficznym skrócie oznacza to, że:

 • mieszkańcy zgłaszają propozycje zadań do budżetu, które następnie są analizowane przez urzędników pod kątem możliwości realizacji;
 • propozycje zadań, które pomyślnie przeszły weryfikację poddaje się pod powszechne  i bezpośrednie głosowanie;
 • w efekcie projekty, które osiągnęły najlepszy wynik w głosowaniu, aż do wyczerpania puli środków przeznacza się do realizacji - wpisując je do uchwały budżetowej.

 

 

Podstawowe informacje

 

Jeżeli jesteś mieszkańcem Katowic i posiadasz pomysł na spożytkowanie pieniędzy to Budżet Obywatelski jest właśnie dla Ciebie! Budżet Obywatelski może być narzędziem zmian w Twojej okolicy niezależnie od tego ile masz lat!

Od 4 do 28 kwietnia 2023 r. możesz złożyć wypełniony formularz, w którym opiszesz projekt zadania publicznego.

Jeśli dotyczy on tylko jednej jednostki pomocniczej, oznacza to, że Twój projekt ma charakter LOKALNY.

A może z Twojego pomysłu skorzystają mieszkańcy więcej niż jednej dzielnicy? W takim przypadku możesz zgłosić projekt, który będzie miał charakter OGÓLNOMIEJSKI.

Czym się różnią?

PROJEKT LOKALNYPROJEKT OGÓLNOMIEJSKI
Twój pomysł dotyczy tylko jednej z jednostek pomocniczych
Twój pomysł dotyczy więcej niż jednej jednostki pomocniczej
Zbierz poparcie innych mieszkańców zamieszkujących Twoją jednostkę pomocniczą
(ich liczba uzależniona jest od jednostki pomocniczej, której dotyczy projekt)
Zbierz poparcie co najmniej 50 innych osób,
które są zameldowane w Katowicach
Każda jednostka pomocnicza posiada własną pulę pieniędzy. Pamiętaj, że orientacyjna wartość Twojego zadania nie może przekroczyć 60% tej puli! Maksymalną wartość jednego zadania w poszczególnych jednostkach pomocniczych możesz sprawdzić w pliku zawierającym podział środków finansowych poniżejOszacowany przez Ciebie i wskazany w formularzu zgłoszeniowym koszt zadania nie może przekroczyć puli przeznaczonej na realizację zadań ogólnomiejskich,
czyli 3 004 498 zł

Pamiętaj, niespełnienie powyższych warunków na pewno zdyskwalifikuje Twój projekt!

Jednostki pomocnicze to 22 obszary (dzielnice), na które podzielone jest miasto.
Jeżeli nie jesteś pewny, jaką jednostkę pomocniczą (dzielnicę) zamieszkujesz - zapoznaj się ze szczegółowym wykazem ulic.

Wykaz ulic miasta Katowice na 2023.pdf

X BO - Podział środków finansowych X edycji BO w Katowicach.pdf


​Zgłaszanie projektów zadań  od 4 do 28 kwietnia 2023 r.
Weryfikacja formalna i głoszenie wynikówdo 29 maja 2023 r.
​Łączenie zgłoszonych wniosków
​do 30 czerwca 2023 r. 
​Zgłaszanie zastrzeżeń i uwag do zadań 
​do 30 czerwca 2023 r. 
Weryfikacja merytoryczna i ogłoszenie wyników do 10 sierpnia 2023 r.
Wycofanie wniosku do 25 sierpnia 2023 r.
Głosowanie od 11 do 24 września 2023 r.
Podanie wyników głosowania do 29 września 2023 r.

Pracownicy Wydziału Komunikacji Społecznej udzielają informacji niezbędnych do przygotowania wniosku drogą mailową lub telefoniczną w godzinach pracy urzędu.

 • poniedziałki, wtorki, środy w godz. 7.30 – 15.30
 • czwartki w godz. 7.30-17.00
 • piątki w godz. 7.30-14.00


Zachęcamy do kontaktu:

 • telefonicznego - 32 259 33 05, 32 259 38 51, 32 259 31 42
 • mailowego - budzetobywatelski@katowice.eu

Remont zniszczonych chodników i ulic, doposażenie placów zabaw, upiększenie dzielnicowych skwerów i parków czy może raczej organizacja przedsięwzięć pozainwestycyjnych o charakterze kulturalnym lub sportowym?

Masz pomysł, ale nie wiesz czy możliwa będzie jego realizacja? Nie wahaj się! Skontaktuj się z odpowiednim koordynatorem BO.
W każdej komórce Urzędu Miasta oraz miejskiej jednostce organizacyjnej zaangażowanej w proces BO, wyznaczona osoba odpowie na Twoje pytania lub skontaktuje Cię z właściwym pracownikiem. Listę koordynatorów BO wraz z danymi kontaktowymi znajdziesz TUTAJ. Jeżeli natomiast chcesz ustalić czym zajmują się poszczególne komórki i z którym koordynatorem BO powinieneś omówić swój wniosek, skontaktuj się z Wydziałem Komunikacji Społecznej.

Ważne! Skonsultowanie wniosku z koordynatorem, jeszcze przed jego zgłoszeniem, zwiększa szanse na pozytywną weryfikację i dopuszczenie go do głosowania mieszkańców.

Gdy już zadecydujesz, o co warto zawalczyć, musisz przedstawić projekt na odpowiednim formularzu. Pamiętaj, że każda inwestycja powinna być dostosowana również do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Oto krótka instrukcja jak go wypełnić. To prostsze niż może się wydawać!

Jako wnioskodawca musisz czytelnie wypełnić wszystkie pola. Będą to rubryki opisujące projekt, jak również informacje o Tobie – jako pomysłodawcy i wnioskodawcy. Wpisz swoje dane osobowe oraz dane kontaktowe. Numer telefonu i/lub adres e-mail są wymagane, gdyż umożliwią urzędnikowi szybkie nawiązanie kontaktu – gdy zajdzie taka potrzeba. Wskaż również te dane, za pomocą których inni mieszkańcy będą mogli się z Tobą skontaktować aby dowiedzieć się więcej o Twoim wniosku.

Uwaga! Twoje imię i nazwisko oraz dane, które wpiszesz w rubryce publiczne dane do kontaktu, będą publicznie dostępne - co oznacza, że zostaną m.in. udostępnione na podstronie Twojego projektu. Jeśli przygotowywałeś projekt ze znajomym lub sąsiadem i wspólnie chcecie promować swój projekt - w tym miejscu możesz podać również jego dane (o ile wyrażają na to zgodę). Osoby zainteresowane Waszym wnioskiem będą mogły skontaktować się bezpośrednio ze współautorem wniosku.

1. Tytuł zadania
Zadbaj o to, by tytuł dobrze oddawał to, czego projekt będzie dotyczył. Niech będzie atrakcyjny, ale również prosty i czytelny. Postaraj się również, aby wymyślony przez Ciebie tytuł nie przekroczył 250 znaków (wliczając w to odstępy).

2. Charakter zgłoszonego projektu zadania
W tym miejscu powinieneś wskazać, czy Twój pomysł dotyczy tylko Twojej jednostki pomocniczej (ma charakter lokalny) czy też jest skierowany do mieszkańców całego miasta lub jego lokalizacja obejmuje kilka jednostek pomocniczych (ma charakter ogólnomiejski). Pamiętaj! Po zgłoszeniu wniosku nie będziesz miał możliwości zmiany charakteru zadania. 

3. Opis zadania
Zamieść kluczowe informacje o projekcie, tak by mieszkańcom, którzy wezmą udział w głosowaniu, łatwiej było podjąć decyzję o wyborze zadania. Wraz z tytułem, lokalizacją oraz wartością projektu, opis zadania będzie znajdował się w specjalnej publikacji poświęconej głosowaniu.
Opis powinien w prosty sposób wyjaśnić, na czym będzie polegało zadanie oraz jakie będą jego elementy składowe. Jest to szczególnie ważne, gdyż każde z działań będzie musiało zostać oszacowane pod względem kosztów. Pamiętaj, że projekt musi dotyczyć zadań publicznych, czyli musi być zgodny z kompetencjami i zadaniami gminy albo powiatu.

4. Lokalizacja

a) miejsce realizacji zadania

Projektując zadanie musisz dokładnie określić miejsce, gdzie miałoby być ono zlokalizowane. W tym celu konieczne jest abyś wpisał jego dokładny adres (tzn. ulicę lub rejon ulic), a w przypadku zadania remontowego lub inwestycyjnego także numer działki, kartę mapy i obręb. Aby mieć pewność, że dokładnie wskazałeś miejsce, możesz je również dodatkowo opisać.

Jeżeli chcesz zrealizować swój pomysł na terenie jednostki oświatowej lub placówki opiekuńczej prowadzonej przez miasto Katowice, to dodatkowo musisz pozyskać zgodę dyrektora danego podmiotu na realizację zadania. Zgoda taka musi zostać wyrażona w oświadczeniu i dołączona do wypełnionego formularza – jej brak spowoduje odrzucenie projektu.

Aby prawidłowo wypełnić to pole musisz również wskazać numery jednostek pomocniczych. Jeśli Twój pomysł ma charakter lokalny wskaż tylko tę jednostkę pomocniczą, dla której składasz projekt.

W przypadku gdy zgłaszasz zadanie ogólnomiejskie powinieneś dokładnie określić, w których jednostkach pomocniczych ma ono być realizowane.

b) Stan własnościowy terenu

To kolejne pole obowiązkowe, które jest kluczowe dla losów całego projektu. Zasady budżetu obywatelskiego określone w Regulaminie dokładnie wskazują na jakich terenach musi być zlokalizowane proponowane przez Ciebie zadanie, aby mogło zostać zrealizowane.

Zadanie powinno zostać umiejscowione na terenie należącym do miasta Katowice lub na terenie należącym do Skarbu Państwa, ale będącym w użytkowaniu wieczystym miasta Katowice.

Dopuszczalne jest jednak zlokalizowanie propozycji zadania także na terenach spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych lub Katowickiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego – jednak tylko w przypadku zadania o charakterze nieinwestycyjnym, czyli. tzw. miękkim.

Jeśli wybrany przez Ciebie teren należy lub jest zarządzany przez spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe lub Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego to musisz dodatkowo pozyskać zgodę tych podmiotów na realizację zadania nieinwestycyjnego. Zgoda taka musi zostać wyrażona w oświadczeniu i dołączona do wypełnionego formularza - jej brak spowoduje odrzucenie projektu. Wzór takiego oświadczenia znajdziesz tutaj.

Informacje o tym, czy stan własnościowy wybranego przez Ciebie terenu umożliwia zgłoszenie na nim zadania, możesz samodzielnie sprawdzić za pośrednictwem Internetowych Map Systemu Informacji Przestrzennej Katowic

Kolorem zielonym oznaczone są tereny, których stan własnościowy pozwala na umiejscowienie zadania.

Kolor szary wskazuje tereny będące własnością podmiotów prywatnych, a więc wyłączone z Budżetu Obywatelskiego w Katowicach – wybierz inne miejsce, bo inaczej Twój wniosek zostanie odrzucony!

Jeśli natomiast wybrany przez Ciebie teren oznaczony jest kolorem żółtym, to przed zgłoszeniem wniosku powinieneś upewnić się w Urzędzie Miasta czy możesz na nim zgłosić zadanie.

Pamiętaj jednak, że zgodność stanu własnościowego terenu, na którym chcesz zgłosić swój projekt, z Regulaminem Budżetu Obywatelskiego nie jest jedynym wymogiem, który musi zostać spełniony, aby Twój wniosek został pozytywnie zweryfikowany na późniejszym etapie procedury. Na mapach możesz sprawdzić równistan uzbrojenia terenu (np. sieci ciepłownicze bądź energetyczne biegnące pod ziemią, mogą stanowić przeszkodę w realizacji niektórych zadań bądź znacznie podnieść koszty ich realizacji), zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jeśli taki funkcjonuje dla danego terenu (jeżeli dla danej działki zapis w planie mówi o „terenie zielonym" to projekt dot. budowy w tym miejscu parkingu zostanie zweryfikowany negatywnie) oraz plany inwestycyjne miasta dla danego terenu.

5. Lokalizacja alternatywna

Jeżeli Twoje zadanie nie jest możliwe do realizacji we wskazanej lokalizacji głównej, możesz wskazać także lokalizację alternatywną. Urzędnicy zweryfikują ją, gdy niemożliwe będzie zrealizowanie zadania w pierwszym wskazanym przez Ciebie miejscu. Lokalizację alternatywną opisz w taki sam sposób jak lokalizację główną.

Aby prawidłowo wypełnić to pole musisz również wskazać numery jednostek pomocniczych. Jeśli Twój pomysł ma charakter lokalny wskaż tylko tę jednostkę pomocniczą, dla której składasz projekt. W przypadku, gdy zgłaszasz zadanie ogólnomiejskie powinieneś dokładnie określić, w których jednostkach pomocniczych ma ono być realizowane.

6. Szacunkowe koszty zadania

Przy obliczaniu kosztów możesz skorzystać ze specjalnie przygotowanego cennika miejskiego. Znajdziesz tam orientacyjne wyceny projektów najczęściej zgłaszanych w poprzednich edycjach BO w Katowicach.

Przed realizacją, niektóre z zadań mogą wymagać przygotowania projektu. Nie zapomnij ująć jego kosztów w oszacowanej przez Ciebie kwocie zadania.

Nie przejmuj się, jeżeli nie będziesz potrafił podać konkretnych kwot. W oszacowaniu kosztów chodzi o wskazanie orientacyjnych wartości – które są niezbędnym elementem projektowania wydatków. Ostatecznie to wydział właściwy merytorycznie lub instytucja miejska oszacuje koszty realizacji inwestycji – stąd też wartość projektu może wzrosnąć lub wprost przeciwnie – może zostać obniżona.

W celu określenia szacunkowych kosztów realizacji Twojego pomysłu możesz też skontaktować się z Koordynatorem ds. budżetu obywatelskiego w merytorycznie właściwej komórce.

7. Szacunkowy koszt utrzymania zadania po jego realizacji

Zwróć uwagę czy realizacja projektu będzie powodowała wydatek jednorazowy, czy może również w kolejnych latach trzeba będzie wydawać pieniądze, np. na utrzymanie, remonty, prace konserwatorskie. Taką informację powinieneś wskazać w formularzu zgłoszeniowym. Również w tym przypadku pomocny może okazać się specjalnie przygotowany cennik miejski.

8. Uzasadnienie oraz beneficjenci zadania

Opisz dlaczego chciałbyś aby Twój pomysł został zrealizowany. Przedstaw jego cel oraz wskaż jakie grupy mieszkańców skorzystają z realizacji Twojego zadania. Uzasadnij także, w jaki sposób realizacja tego pomysłu wpłynie na ich życie. Beneficjentów zadania możesz opisać za pomocą wieku, miejsca zamieszkania czy też kryterium społeczno-zawodowego.

9. Uwagi pozostałe

Jeżeli chcesz przekazać informacje, które w Twojej opinii są ważne – a których nie mogłeś uwzględnić  we wcześniejszych rubrykach – w tym miejscu masz na to okazję. Nie jest to jednak wymagane.

Po wypełnieniu formularza, zgodnie z powyższymi wskazówkami, możesz zgłosić projekt za pomocą:

 • formularza online, który zostanie udostępniony 4 kwietnia 2023 r.;
 • ePUAP korzystając z usługi pismo ogólne do podmiotu publicznego;
 • maila na adres: wnioskiBO@katowice.eu – gdzie załącznikami do maila powinny być: pojedynczy wniosek oraz skany obligatoryjnych załączników;
 • osobiście w Punkcie Konsultacyjnym Budżetu Obywatelskiego w Katowicach - Wydział Komunikacji Społecznej Urząd Miasta Katowice, Rynek 13, pokój 205

W przypadku przesłania dokumentów drogą elektroniczną (ePUAP lub mail) wniosek wraz z załącznikami nie może przekraczać pojemności 10 MB, a każdy wniosek powinien zostać zgłoszony osobno (tzn., że jeżeli chcesz zgłosić kilka wniosków to każdy z nich wraz z kompletem załączników musi być wysłany odrębnie).                  
W przypadku gdy wniosek jest składany przez osobę, która nie ma ukończonych 16 lat, konieczne jest wsparcie opiekuna prawnego do uczestnictwa w procedurze Budżetu Obywatelskiego. Wsparcie pisemne powinno zawierać: dane opiekuna, tj. imię i nazwisko, adres zamieszkania, tel. kontaktowy lub adres e-mail oraz dane podopiecznego, tj. imię i nazwisko, adres zamieszkania, informację o akceptacji niniejszego Regulaminu oraz czytelny podpis opiekuna.

 

Ważne: Przy wyborze sposobu złożenia formularza za pomocą ePUAP musisz podpisać dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo profilem zaufanym. Jeżeli nie jesteś posiadaczem profilu zaufanego, a chciałbyś  skorzystać z tej formy,  potwierdź profil zaufany korzystając z bankowości elektronicznej. Taką możliwość dają największe banki: Alior Bank, PKO Bank, Inteligo, Santander, Bank Pekao, mBank, ING, Envelo, Millennium, Bank Spółdzielczy-Grupa BPS. Ich lista znajduje się na stronie www.pz.gov.pl.

Profil zaufany ePUAP możesz wykorzystać przy innych okazjach w ramach załatwiania urzędowych spraw.

Lista poparcia    

Do wniosku należy dołączyć listę osób popierających pomysł jego realizacji. W przypadku zadania lokalnego liczba wyma­ganych podpisów jest uzależniona od liczby mieszkańców danej dzielnicy (liczbę podpisów sprawdź TUTAJ). W przypadku zadania ogólnomiejskiego niezbędne jest poparcie co najmniej 50 osób. Ze wzglę­du na konieczność zapoznania się przez podpisujących z klauzulą RODO listy poparcia muszą być dołączone do wniosku na formularzu zgodnym ze wzorem do pobrania na stronie bo.katowice.eu. 

Wzór listy poparcia dostępny TUTAJ.


Oprócz tradycyjnego zbierania podpisów na papierowych listach możliwość zbierania poparcia dla projektu daje wnioskodawcom również platforma gov.pl, gdzie udostępniona jest 
usługa podpisania dokumentu z wykorzystaniem podpisu zaufanego.

Możesz zgłosić wiele projektów zadań, jednakże każdy z nich wymaga złożenia odrębnego formularza

Oznacza to, że przy pomocy jednego formularza nie powinieneś zgłaszać propozycji, które nie są ze sobą powiązane, np.:

 • Zakup książek do biblioteki oraz budowa ścieżki rowerowej;
 • Zajęcia ruchowe dla dzieci oraz montaż latarni w dzielnicy;
 • Modernizacja boiska szkolnego oraz budowa miejsc parkingowych w innej części dzielnicy.

Pamiętaj, że zgłoszenie wniosku składającego się z kilku niezwiązanych ze sobą elementów może spowodować jego odrzucenie. Kontaktując się z Wydziałem Komunikacji Społecznej lub koordynatorami ds. budżetu obywatelskiego upewnisz się, jak bardzo złożony i obszerny wniosek możesz zgłosić.


Gdy tylko wypełnione formularze trafią do Urzędu Miasta Katowice podlegają rejestracji i weryfikacji. Kolejność zgłoszenia wniosku ma wpływ na numer rejestracyjny (ID zadania), który jest bardzo istotny. Decyduje on nie tylko o pozycji projektu na poszczególnych etapach procesu, ale również o tym, który projekt będzie realizowany w przypadku  zadań, które zdobyły równą liczbę głosów a niemożliwa jest ich jednoczesna realizacja.

Weryfikacja formalna dotyczy poprawności i kompletności wypełnienia formularza. Kolejny etap weryfikacji odbywa się już w wydziale lub instytucji miejskiej, w których realizowane są zadania o określonym charakterze. To właśnie na tym etapie sprawdzone zostaną elementy składowe, które zadecydują czy projekt spełnia warunki umożliwiające realizację.

Pamiętaj - w ramach procedury budżetu obywatelskiego nie mogą być realizowane zadania:

 • lokalne - w przypadku gdyby wartość pojedynczego zadania przekraczała wysokość 60% puli środków przeznaczonych dla dzielnicy, w której zostało zgłoszone;
 • ogólnomiejskie - w przypadku gdyby wartość pojedynczego zadania przekraczała pulę środków przeznaczoną na realizację projektów ogólnomiejskich, czyli 3 004 498  ;
 • które po realizacji generowałyby koszty niewspółmiernie wysokie w stosunku do wartości proponowanego zadania;
 • które stoją w sprzeczności z obowiązującymi w mieście planami i programami, w tym w szczególności z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego, programami branżowymi, przedsięwzięciami wpisanymi do Wieloletniej Prognozy Finansowej, itp.;
 • które wymagają współpracy instytucjonalnej podmiotów zewnętrznych, jeżeli te nie przedstawiły wyraźnej, pisemnej gotowości do współpracy w formie oświadczenia;
 • które naruszałyby obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności;
 • które zakładają realizację jedynie części zadania, w tym sporządzenia wyłącznie projektu bądź planu przedsięwzięcia lub jedynie środki na wykonanie, bez zabezpieczenia środków na projektowanie.
 • których czas realizacji, określony na etapie weryfikacji, przekroczyłby jeden rok budżetowy. W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się możliwość realizacji inwestycji infrastrukturalnych w ciągu dwóch lat (czas realizacji zostaje określony przez komórkę weryfikującą);
 • infrastrukturalne, zgłoszone w więcej niż jednej lokalizacji, jeżeli dotyczą różnego zakresu rzeczowego.
 • które nie spełniają kryterium ogólnodostępności dla mieszkańców jednostki pomocniczej (w przypadku zadań o charakterze lokalnym) lub mieszkańców miasta Katowice (w przypadku zadań o charakterze ogólnomiejskim).

  Ponadto, ze względu na wysokie koszty wykonania i późniejszego utrzymania, propozycje zadań takich jak np. budowa tężni, sztucznych lodowisk czy wodnych placów zabaw będą oceniane negatywnie.

Za zadania ogólnodostępne uznaje się w szczególności takie zadania, w przypadku których mieszkańcy danej dzielnicy mają możliwość swobodengo i bezpłatnego korzystania z efektów ich realizacji. Za ogólnodostepne, ze względu na swój publiczny charakter, uważa się m.in. projekty realizowane w: jednostkach oświatowych, placówkach opiekuńczych, miejskich instytucjach kultury, bez względu na ich rodzaj.


Wyłonione w toku weryfikacji projekty zostaną opublikowane do 10 sierpnia 2023 roku.

Do 25 sierpnia 2023 r. masz możliwość wycofania swojego projektu.

Wyłonione w toku weryfikacji projekty zostaną opublikowane do 24 sierpnia 2017 roku.

W dniach od 11 do 24 września 2023 roku odbędzie się elektroniczne głosowanie za pomocą internetowego formularza.

Pamiętaj! Do 24 sierpnia 2023 roku oraz najpóźniej w tym dniu musisz mieć nadany nr PESEL, aby zagłosować. Jeżeli jesteś cudzoziemcem zameldowanym w Katowicach i nie posiadasz nr PESEL również będziesz mógł wziąć udział w głosowaniu, po dopisaniu się do listy głosujących w Punkcie Konsultacyjnym BO.


Stacjonarne punkty do głosowania

 

Jeżeli  obawiasz się, że samodzielne wypełnienie formularza może sprawić Ci trudność – skorzystaj z pomocy urzędników, którzy będą czekać na Ciebie w wyznaczonych mobilnych punktach do głosowania.

Wykazu miejsc, w których będziesz mógł zagłosować w ten sposób oraz czasu obsługi mobilnych punktów głosowania przez urzędników szukaj we wrześniu (od 30 sierpnia 2022 r.) na stronie internetowej bo.katowice.eu oraz w Dzielnicowych Punktach Informacyjnych. Możesz też skontaktować się z Wydziałem Komunikacji Społecznej – tu także otrzymasz taką informację.

Punkty do głosowania nie są przypisane do konkretnych dzielnic. Swój głos możesz oddać w każdym wybranym przez siebie punkcie znajdującym się na terenie miasta.

 

Uwaga! Pracownicy Urzędu Miasta Katowice nie zbierają głosów w miejscu zamieszkania głosującego.

 

Z projektami, na które można będzie głosować, będziesz mógł się zapoznać na stronie internetowej. Jeżeli już zdecydujesz, które projekty chcesz poprzeć – zapamiętaj ich tytuły oraz numery ID. Wykaz projektów znajdziesz także w specjalnej publikacji poświęconej głosowaniu, która dostępna będzie w stacjonarnych punktach do głosowania oraz w Punkcie Konsultacyjnym. Dzięki niej będziesz mógł wcześniej zapoznać się z zasadami głosowania. 

Pamiętaj! Głosować możesz wyłącznie raz. Aby zrobić to poprawnie postępuj zgodnie z instrukcją, która dostępna będzie w formularzu do głosowania.

Tak jak w roku ubiegłym, będziesz miał do rozdzielenia 3 punkty na projekty lokalne oraz 3 punkty na projekty ogólnomiejskie. Zasady głosowania dla projektów lokalnych i ogólnomiejskich są takie same.

Możesz więc dokonać wyboru:

 • jednego projektu, przyznając mu max. 3 punkty/głosy;
 • dwóch projektów, przyznając im 1 i 2 punkty/głosy;
 • trzech projektów, przyznając każdemu po 1 punkcie/głosie.

 

Możesz głosować na zadania z dowolnie wybranej przez siebie jednostki pomocniczej.

Po rozdzieleniu dostępnych punktów/głosów pamiętaj o potwierdzeniu ich oddania! Dopiero wtedy zostaną one zapisane w systemie. Potwierdzenie oddania głosów powoduje, że nie będziesz mógł już mienić swoich wyborów ani "dogłosować" jeżeli nie zdecydowałeś się na rozdysponowanie wszystkich swoich punktów/głosów.

Do realizacji przeznaczone zostaną te projekty, które zdobyły największą liczbę punktów w głosowaniu, aż do wyczerpania puli środków finansowych wydzielonych dla konkretnej dzielnicy lub na projekty ogólnomiejskie.

UWAGA! Aby projekt mógł zostać przeznaczony do realizacji musi osiągnąć minimalny próg poparcia w głosowaniu. Projekty, które zdobędą niższe poparcie nie zostaną zrealizowane, nawet jeśli w puli ogólnomiejskiej lub lokalnej dla Twojej dzielnicy pozostaną jeszcze środki finansowe.

 • Projekt lokalny - 50 punktów
 • Projekt ogólnomiejski - 200 punktów


Nagroda za frekwencję w głosowaniu

Warto zachęcać sąsiadów do udziału w głosowaniu! Przyszłoroczna pula środków na zadania w jednostkach pomocniczych, w których odnotowana zostanie najwyższa frekwencja w głosowaniu zostanie powiększona o dodatkowe środki finansowe.

Twój głos zwiększa szansę Twojej dzielnicy! Dlatego już dziś zapraszamy Cię do udziału w głosowaniu, bo Twój głos może oznaczać dodatkowe pięniądze dla dzielnicy w kolejnej edycji budżetu obywatelskiego!


Ważny adres

Punkt Konsultacyjny BO
Wydział Komunikacji Społecznej
Urząd Miasta Katowice
Rynek 13 (pokój 205)
tel. 32 259 33 05 | 32 259 38 51 | 32 259 31 42
budzetobywatelski@katowice.eu